Erb Historických Hotelov Slovenska

Title image

Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo 575/2001 Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Heraldickom registri Slovenskej republiky zo dňa 30.Decembra 2004 a podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dňa 12. marca 2009 zaregistroval erb Združenia Historické Hotely Slovenska v tejto podobe:

V červenom štíte strieborné znamenie dvojitého kríža na trojvrší, vznášajúceho sa medzi dvoma vežami strieborného cimburového opevnenia s oknami a bránou vo farbe štítu, v bráne zlatý kalich - to všetko prevýšené v hlave štítu piatimi zlatými päťcípymi hviezdami.
Erb Združenia Historické hotely Slovenska je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR-145/2009. Vo väčšom erbe je za štítom zlatý strom lipy s koreňmi a štít je obopätý striebornou zlatolemou stuhou s nápisom HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA.
Erb svojim obsahom vyjadruje podstatu a zameranie Združenia podporovať obnovu historických budov, slúžiacich ako hotely, združovať ich majiteľov, nadväzovať na historické tradície slovenského a európskeho hoteliérstva a ďalej ich rozvíjať na najvyššej úrovni s osobitným zreteľom na obnovu a v tomto zmysle spolupracovať aj so zahraničnými hotelmi. Združenie, vzhľadom na svoje poslanie sa rozhodlo vytvoriť svoju značku tradičným európskym spôsobom vo forme erbu. Už tým samým vyjadruje úctu k histórii a k tradičným európskym hodnotám. Základnou súčasťou erbu je jeho štít, ten je červenej farby, čo je heraldicky najvýznamnejšia farba, obsiahnutá v štátnom znaku i v erbe hlavného mesta. Je to farba smelosti, vyjadrujúca odvážne ambície Združenia. Motív strieborných hradieb je heraldickým vyjadrením historicity architektúry hotelov - členov Združenia.
Dvojitý kríž na trojvrší korení v štátnom znaku Slovenskej republiky, jeho použitie nie je v rozpore so zákonom o štátnych symboloch a ich používaní, naopak, Združenie ním demonštruje hrdosť na štát, v ktorom vzniklo a kde pôsobí.
Kalich v otvorenej bráne je symbolom pohostinnosti a päť hviezd v hornej časti erbu evokujú vysokú kvalitu služieb v hoteloch, ktoré sú členmi Združenia.
Lipa za štítom je jednak tradičným slovenským stromom (jej motív sa vyskytuje aj v štátnej pečati Slovenskej republiky), no je aj šeobecným symbolom pohostinnosti (poskytuje tieň a odpočinok pútnikom, sýti včely, jej srdcovité listy sú symbolom srdečnosti...).
Erb teda spĺňa nielen formálne heraldické kritériá, no jeho obsah je zároveň zmysluplný a mnohovýznamový. Symboly Združenia tvorí erb, pečať a vlajka Združenia. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.


PhDr.Ladislav Vrtel,
akademik Medzinárodnej Heraldickej akadémie v Paríži,
herold Slovensko a tajomník Heraldického kolégia